Eenmaal per jaar reikt Gemeentebelangen Dantumadiel een ‘Skouderklopke’ uit aan een instantie, vereniging of persoon die zich verdienstelijk maakt voor de samenleving in de gemeente Dantumadiel en daarvoor wat extra aandacht verdient.

In 2015 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van RTV-NOF te De Westereen. Tekst op het Skouderklopke: De meiwurkers fan RTV NOF soargje der foar dat wy allegearre op ‘e hichte wêze kinne fan datjinge dat der yn ús omkriten bart. RTV NOF bringt it ús op radio,  elevyzje en fia internet. Wat wolle wy as ynwenners fan […]

In 2013 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van museum ‘De Sukerei’ te Damwâld. Tekst op het Skouderklopke: De frijwilligers fan ‘De Sûkerei’ soargje der mei inoar foar dat wy in byld krije kinne fan it libben yn ús omkriten yn’t ferline. Dat stipet ús om te wurkjen oan in goede takomst foar de ynwenners […]

In 2012 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de twee afdelingen van ‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel. Afdeling ‘Zwaagwesteinde e.o. van De Zonnebloem’. Afdeling ‘Damwoude e.o. van De Zonnebloem’. Tekst op de oorkonde: De sinneblom stiet foar krêft en fleur, dat jouwe jimme oan al die minsken die it sa nedich ha. Dêrom dit oprjocht bedoelde skouderklopke.   “De […]

In 2010 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan ‘Volleybalferiening Kwiek’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: Al mear as 50 jier volleybal yn Damwâld, in mylpeal om by stil te stean, in skouderklopke foar jimme sportive ynset en prestaasjes. Woensdag 17 november was Dantuamdeel’82 op bezoek bij volleybal vereniging Kwiek tijdens een training en oefen wedstrijd. Eén maal per jaar […]

In 2009 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: ‘As kompliment foar jimme ynset, entûsjasme en prestaasje as amateurtoanielselskip.’ Op de foto van links naar rechts: de voorzitter van Dantumadeel ’82 Uitzen de Vries, de voorzittter van de toneelvereniging en Marianne Hofs.

In 2008 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan 4 Roemenië stichtingen in Dantumadiel. ‘Stichting Mâeriste’ te Damwâld. ‘Stichting Hulp Transport Roemenië’ te De Westereen. ‘Roemenië Comité Rinsumageest’ te Rinsumageast. ‘Stichting Stipe oan East-Europa’ te Broeksterwâld. Tekst op de oorkonde: ‘Voor haar inzet ten dienste voor de samenleving in Roemenië’ Dinsdagavond hield Dantumadel ’82 haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis de Pipegael […]

In 2007 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de ‘Stichting Paardensport Driezum Wouterwoude’ Tekst op de oorkonde: ‘Voor haar verdienste voor de samenleving van Dantumadeel’ (nog geen foto beschikbaar)

In 2006 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toneelvereniging ‘It moat kinne’ te Broeksterwâld en de Falom. “Grensverleggend”, zo typeerde lijsttrekker Jouke Dantuma van Dantumadeel ’82 de toneelvereniging “It moat kinne” uit Broeksterwoude vrijdagavond in een bomvol dorpshuis De Pipegael . Regisseur Sake van der Wal en zijn opvolgster Antje Soepboer mochten de jaarlijkse prijs (oorkonde, bloemen en […]

In 2005 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan WSV Watersportvereniging De Westereen. (Foto niet beschikbaar)

Actueel nieuws

Raadsvergaderingen

  1. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    31 mei @ 19:30 - 23:00
  2. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    4 jul @ 19:30 - 23:00
  3. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    5 jul @ 19:30 - 23:00

WORD LID

Dorpvertegenwoordigers
Historie
Skouderklopkes
ANBI

Poll