RTV-NOF te De Westereen – 2015

In 2015 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van RTV-NOF te De Westereen. Tekst op het Skouderklopke: De meiwurkers fan RTV NOF soargje der foar dat wy allegearre op ‘e hichte wêze kinne fan datjinge dat der…

‘De Sukerei’ te Damwâld – 2013

In 2013 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van museum ‘De Sukerei’ te Damwâld. Tekst op het Skouderklopke: De frijwilligers fan ‘De Sûkerei’ soargje der mei inoar foar dat wy in byld krije kinne fan it…

‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel – 2012

In 2012 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de twee afdelingen van ‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel. Afdeling ‘Zwaagwesteinde e.o. van De Zonnebloem’. Afdeling ‘Damwoude e.o. van De Zonnebloem’. Tekst op de oorkonde: De…

‘Volleybalferiening Kwiek’ te Damwâld – 2010

In 2010 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan ‘Volleybalferiening Kwiek’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: Al mear as 50 jier volleybal yn Damwâld, in mylpeal om by stil te stean, in skouderklopke foar jimme sportive ynset…

Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’  – 2009

In 2009 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: ‘As kompliment foar jimme ynset, entûsjasme en prestaasje as amateurtoanielselskip.’ Op de foto van…

Roemenië stichtingen in Dantumadiel – 2008

In 2008 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan 4 Roemenië stichtingen in Dantumadiel. ‘Stichting Mâeriste’ te Damwâld. ‘Stichting Hulp Transport Roemenië’ te De Westereen. ‘Roemenië Comité Rinsumageest’ te Rinsumageast. ‘Stichting…

Stichting Paardensport Driezum Wouterwoude – 2007

In 2007 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de ‘Stichting Paardensport Driezum Wouterwoude’ Tekst op de oorkonde: ‘Voor haar verdienste voor de samenleving van Dantumadeel’ (nog geen foto beschikbaar)

Toneelvereniging ‘It moat kinne’ – 2006

In 2006 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toneelvereniging ‘It moat kinne’ te Broeksterwâld en de Falom. “Grensverleggend”, zo typeerde lijsttrekker Jouke Dantuma van Dantumadeel ’82 de toneelvereniging “It moat kinne”…

WSV Watersportvereniging De Westereen – 2005

In 2005 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan WSV Watersportvereniging De Westereen. (Foto niet beschikbaar)