Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’  – 2009

In 2009 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’ te Damwâld.

Tekst op de oorkonde:

‘As kompliment foar jimme ynset, entûsjasme en prestaasje as amateurtoanielselskip.’

Op de foto van links naar rechts: de voorzitter van Dantumadeel ’82 Uitzen de Vries, de voorzittter van de toneelvereniging en Marianne Hofs.