,

Verbetering samenwerking grote kans twee gemeenten

Noardeast-Fryslân

Verbetering samenwerking grote kans twee gemeenten

De gemeente Dantumadiel wordt niet conform de samenwerkingsovereenkomst bediend door Noardeast-Fryslân. Beide colleges onderschrijven de problemen die geschetst zijn in het onderzoeksrapport van BMC. Ook wordt in datzelfde onderzoeksrapport duidelijk dat de organisatie niet “in control” is en vinden beide colleges dat ze niet goed worden bediend door de organisatie.  Uit een interne rondgang blijkt dat met name op de afdelingen Ruimtelijke Ordening (Romte) en Communicatie de druk erg hoog is. Voor de hoeveelheid werk zijn te weinig mensen. Het college van Dantumadiel heeft daarom aangegeven dat zij voornemens is om deze beide diensten te schrappen.

De coalitiepartijen in Dantumadiel willen duidelijke verbeteringen zien in de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Noardeast-Fryslân. “Wanneer je als klant je volledige beursinhoud uitgeeft aan je leverancier mag je, op z’n minst, een uitstekend product en excellente service verwachten. Zeker wanneer dit duurder is dan wanneer je het zelf zou uitvoeren”. Ook vinden zij het belangrijk dat de gemeenten hun afspraken nakomen. Dantumadiel koopt haar diensten in bij Noardeast-Fryslân en betaalt daar voor, en daar tegenover staat dat Noardeast-Fryslân verplicht kwaliteit moet leveren.

De capaciteitsproblemen op de afdelingen Romte en Communicatie zijn al langere tijd merkbaar. Ondanks dat er hard gewerkt wordt slaagt de gemeente Noardeast-Fryslân er niet in om de zaken voor elkaar te krijgen. Omdat Noardeast-Fryslân de problemen niet kan oplossen heeft het college van Dantumadiel voorgesteld om een “Team Dantumadiel” op te richten en de diensten Romte en Communicatie te schrappen.  De coalitiepartijen in Dantumadiel zien dit als een intelligente oplossing voor beide partijen. Immers, de dienstverlening is onder de maat omdat de afdelingen te weinig capaciteit hebben. Wanneer Dantumadiel geen beslag meer legt op de bestaande capaciteit komt dit de gemeente Noardeast-Fryslân ten goede. Dantumadiel zal dan een alternatieve manier vinden om deze zaken op te pakken. Dat burgemeester Kramer van Noardeast-Fryslân “not amused” is over deze oplossing is vreemd, omdat dit juist beide gemeenten helpt. Ook vindt zij het vreemd dat Kramer meent dat de loonkosten van een paar ambtenaren zomaar ongeveer 2,6 miljoen bedragen. De daarbij behorende hoge salarissen zijn in de jaarrekening nog niet te vinden geweest.  Over de onhandige manoeuvre van Kramer om te reageren naar Dantumadiel via de pers, in plaats van rechtstreeks naar het college, wordt veelzeggend gezwegen.

De coalitie van Dantumadiel vindt dat haar college duidelijker moet sturen op de prestatieafspraken met Noardeast-Fryslân. De coalitie vergt haar college erop als betrouwbare samenwerkingspartner te handelen. Dit betekent ook nadrukkelijker sturen op de resultaatverplichtingen vanuit de gezamenlijke dienstverlening overeenkomst.

De coalitie heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking uitmondt in tevredenheid bij beide gemeentes en is van plan zich daar harder voor in te gaan zetten. In de loop van 2020 wil de coalitie een verdere intensivering van de samenwerking bekijken voor de periode na 2023.

Fractie Gemeente Belangen Dantumadiel, Romke Postma

Fractie Sociaal Links, Hilda Zwart

Fractie Christen Unie, Thea Smit

Fractie SGP, Tom Bakker