Artikelen door Gemeentebelang Dantumadiel

2013 – Kimberley Steringa 25 jaar lid

Op de foto van links naar rechts: Gerrie Franken, Kimberley Steringa en Uitzen de Vries. Foto: Fotografie Jaap de Boer, De Westereen. Tijdens op 4 april gehouden ledenvergadering kreeg Kimberley Steringa uit De Westereen haar herinneringsbordje en een fraaie bos bloemen als dank en ter herinnering aan haar 25-jarig lidmaatschap van Dantumadeel’82.

2012 – 4 leden 25 jaar lid

In 2012 waren er 4 leden welke 25 jaar lid waren van Dantumadeel’82. Tjalling Olijnsma Anna Steringa – de Bruin Marten Taede de Vries Grietsje Machiela – van der Veen Tijdens de verleden week gehouden ledenvergadering van Dantumadeel ’82 waren er 4 leden welke 25 jaar lid waren van de partij. Van de voorzitter kregen […]

RTV-NOF te De Westereen – 2015

In 2015 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van RTV-NOF te De Westereen. Tekst op het Skouderklopke: De meiwurkers fan RTV NOF soargje der foar dat wy allegearre op ‘e hichte wêze kinne fan datjinge dat der yn ús omkriten bart. RTV NOF bringt it ús op radio,  elevyzje en fia internet. Wat wolle wy as ynwenners fan […]

‘De Sukerei’ te Damwâld – 2013

In 2013 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van museum ‘De Sukerei’ te Damwâld. Tekst op het Skouderklopke: De frijwilligers fan ‘De Sûkerei’ soargje der mei inoar foar dat wy in byld krije kinne fan it libben yn ús omkriten yn’t ferline. Dat stipet ús om te wurkjen oan in goede takomst foar de ynwenners […]

‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel – 2012

In 2012 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de twee afdelingen van ‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel. Afdeling ‘Zwaagwesteinde e.o. van De Zonnebloem’. Afdeling ‘Damwoude e.o. van De Zonnebloem’. Tekst op de oorkonde: De sinneblom stiet foar krêft en fleur, dat jouwe jimme oan al die minsken die it sa nedich ha. Dêrom dit oprjocht bedoelde skouderklopke.   “De […]

‘Volleybalferiening Kwiek’ te Damwâld – 2010

In 2010 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan ‘Volleybalferiening Kwiek’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: Al mear as 50 jier volleybal yn Damwâld, in mylpeal om by stil te stean, in skouderklopke foar jimme sportive ynset en prestaasjes. Woensdag 17 november was Dantuamdeel’82 op bezoek bij volleybal vereniging Kwiek tijdens een training en oefen wedstrijd. Eén maal per jaar […]

Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’  – 2009

In 2009 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toanielselskip ‘Hjir binne wy dan’ te Damwâld. Tekst op de oorkonde: ‘As kompliment foar jimme ynset, entûsjasme en prestaasje as amateurtoanielselskip.’ Op de foto van links naar rechts: de voorzitter van Dantumadeel ’82 Uitzen de Vries, de voorzittter van de toneelvereniging en Marianne Hofs.