BELEIDSPLAN 2018 – 2022 Gemeentebelangen Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel is een onafhankelijke lokale politieke partij. Een lokale partij is belangrijk voor het gemeentelijk bestuur omdat lokale thema’s vragen om lokale oplossingen. Gemeentebelangen Dantumadiel wordt niet belemmerd door landelijke of provinciale partijstandpunten, maar houdt zich bezig met zaken die de dorpen in Dantumadiel en hun inwoners direct raken.

De lokale politieke partij Gemeentebelangen Dantumadiel is in 2017 ontstaan vanuit de partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel. De partij heeft als doel om de belangen van alle inwoners van de gemeente te behartigen. Niet gericht op één bevolkingsgroep, op één geloofsovertuiging, op één idealisme of op één provinciaal nationalistische gedachte. We komen op voor werkgevers en werknemers maar ook voor mensen die door iets minder geluk in het leven in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen of gebruik moeten maken van andere sociale voorzieningen. Ook voor de wat oudere inwoners van de gemeente is aandacht nodig. We maken ons hard voor goede voorzieningen voor jong en oud in de dorpen zoals dorpshuizen, sport-accommodaties en een veilige infrastructuur.

Het beleidsplan is tot stand gekomen door inbreng van de fracties en de leden van Dantumadeel ’82 en van de LLD en van inwoners van de gemeente die tijdens de vier programma-inloopavonden van Dantumadeel ’82 hun ideeën konden inbrengen.

VOOR ALLE INWONERS

1: Inwoner en bestuur

De lokale partij Gemeentebelangen Dantumadiel neemt in de komende periode graag verantwoordelijkheid op zich voor het besturen van de gemeente. Dat kan in een oppositierol maar zeker ook in een rol als coalitiepartij. Als gevolg van inloopavonden verspreid door de gemeente hebben zich enthousiaste jonge kandidaten aangemeld voor een actieve rol in het gemeentebestuur. We zijn daar erg blij mee, vooral omdat de gemeenteraad wat ons betreft echt aan verjonging toe is. De gemiddelde leeftijd van de raadsleden in 2017 is 53 jaar. Onze kandidatenlijst treft u aan op de website www.gemeentebelangendantumadiel.frl.  Enthousiaste en betrokken mensen vanuit allerlei vakgebieden en uit verschillende dorpen staan klaar om u te vertegenwoordigen en uw belangen te behartigen in het gemeentebestuur van Dantumadiel.

In de afgelopen raadsperiode besloot Dantumadiel om ambtelijk te fuseren met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland, de drie gemeenten die van plan zijn om te fuseren in de gemeente Noardeast-Fryslân. Dantumadiel blijft bestuurlijk zelfstandig.

In de herindelingsdiscussie van 2016 kon een fusie van Dantumadiel op geen enkele eerlijke manier als een voordeel voor de inwoners van Dantumadiel worden uitgelegd. Wij hebben ons, vanuit Dantumadeel ’82 en LLD heel sterk gemaakt om de inwoners van Dantumadiel niet de dupe te laten worden van deze fusie. Ook in de komende periode zullen wij onder onze nieuwe naam, Gemeentebelangen Dantumadiel, staan voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Zelfstandig blijven of fuseren is daarbij nooit een doel op zich. Ook druk vanuit andere gemeenten of vanuit de provincie en het rijk of een veel hogere raadsledenvergoeding of wethouderssalaris na een eventuele fusie mag wat ons betreft nooit een rol spelen in de besluitvorming richting een fusie. Het belang van de inwoners van Dantumadiel is het enige dat telt.

Vanaf 1 januari 2017 heeft Dantumadiel geen eigen ambtenaren meer in dienst. Alle gemeentelijke diensten worden ingekocht bij de werkorganisatie van de vier DDFK gemeenten. Er is een compleet nieuwe organisatie ingericht, wat voor veel medewerkers behoorlijk impact heeft gehad op hun werk. Er werden nieuwe teams samengesteld en de hele digitale werkomgeving is opnieuw ingericht. De organisatie had daardoor nogal wat last van opstartproblemen. Vervelend voor de medewerkers maar vooral voor de inwoners die bijvoorbeeld een vergunning wilden aanvragen of voor ondernemers die facturen van de gemeente veel te laat betaald kregen. Nu, een jaar later, loopt het nog steeds niet op rolletjes en de kosten stijgen. Wij vinden dit onacceptabel. De dienstverlening moet uiterlijk eind 2018 minimaal zo goed zijn als voor de ambtelijke fusie. Bestuurders en ambtenaren moeten zich aan de afspraken houden. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat er in 2018 door de gemeenteraad een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Als zelfstandige gemeente moeten we diensten kunnen afnemen bij andere organisaties of zelf uitvoeren als de DDFK-organisatie zich niet aan de afspraken houdt.

Verder moet de gemeente beter bereikbaar zijn voor de inwoners. Er moeten servicenormen worden afgesproken, waarin wordt vastgelegd dat de wachttijd bij de balie en voor de telefoon maximaal 5 minuten mag zijn. Het loket van het gemeentehuis moet vaker ’s avonds open zijn, voor mensen die overdag werken. Ook de digitale bereikbaarheid moet beter. De website van Dantumadiel is verouderd en de informatie die erop staat is soms ook achterhaald. Gemeentebelangen Dantumadiel zet zich in de komende tijd actief in voor een nieuwe, betere website waarop meer en altijd actuele informatie staat en zo veel mogelijk zaken digitaal te regelen zijn.

De veiligheid in de gemeente wordt door veel factoren beïnvloed. In Dantumadiel hebben we op sommige plekken overlast door drugs- en alcoholmisbruik. Ook problemen in de sociale sfeer komen nogal eens voor. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van probleemgevallen; betere preventie dus. Als er dan toch problemen ontstaan  moet de politie zichtbaar aanwezig zijn. Daar hebben we wijkagenten voor nodig die weten wat er in de dorpen speelt. In de politiewet wordt beschreven dat er 1 wijkagent op 5.000 inwoners beschikbaar moet zijn. n onze gemeente zouden dat er 3,8 moeten zijn terwijl er maar 1,2 wijkagent beschikbaar is. Wij maken ons in de komende periode sterk om meer wijkagenten beschikbaar te krijgen.

Net zoals alle gemeentes moeten inwoners zich aan regels houden. Dat is ook belangrijk voor de orde en veiligheid in de gemeente. Maar behalve een heleboel nuttige zijn er ook onnodige regels, bijvoorbeeld over opritten, bomen, welstand, evenementen en huurwoningen. Gemeentebelangen Dantumadiel wil af van deze onnodige regels.

Bij het schrappen van overbodige regels moet altijd vooraf worden gekeken wat de gevolgen kunnen zijn en achteraf worden bijgestuurd als het niet goed gaat. De regels die overblijven moeten goed door de gemeente worden gehandhaafd. Het gebeurt tot nu toe te vaak dat hele buurten last hebben van illegale activiteiten in de buurt. Er zijn zelfs gevallen waarbij huizen onverkoopbaar worden door illegale bedrijfsactiviteiten van de buren. Hier moet de gemeente tegen optreden; Betere handhaving.

De invoering van de nieuwe omgevingswet is een uitgelezen kans om de regels en verordeningen van de gemeente kritisch te bekijken. Wij zetten ons er voor in dat dit niet van achter een bureau wordt bedacht. De inwoners moeten goed bij dit proces worden betrokken.

De financiële situatie van Dantumadiel is gezond, maar heeft in de afgelopen jaren wel een deukje opgelopen. Er is veel geld gestoken in belangrijke voorzieningen. Ook zijn er nog een aantal risico’s die we niet goed zelf in de hand hebben, zoals de samenwerkingsorganisaties DDFK, FUMO, NEF en Veiligheidsregio  en de aandelen in Kabel Noord en in Omrin. Deze risico’s moeten goed tegen het licht worden gehouden. We kijken in de komende tijd wat deze risico’s inhouden en hoe ze kunnen worden ingeperkt. Dit levert veel voordeel op voor de gemeentebegroting, omdat voor risico’s een flink bedrag is gereserveerd.

Dantumadeel ’82 en LLD hebben beide in de afgelopen perioden gevochten voor het laag houden van de gemeentelijke belastingen. Dit zullen we als Gemeentebelangen Dantumadiel ook blijven doen. De totale lasten van de gemeente mogen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie die berekend wordt door het CBS. Net zoals bedrijven dat doen moet ook de gemeente laten zien waar burgers precies voor betalen. Dit betekent dat de opbouw van leges en heffingen volledig transparant moet zijn. Dit leidt tot minder klachten en dure, vervelende procedures.

Door slimmer om te gaan met de begroting en door efficiëntieverbeteringen in de dienstverlening van DDFK-gemeenten moet ruimte worden gevonden voor nieuwe investeringen.

De overheid vraagt steeds meer vrijwilligers voor activiteiten die voorheen door professionals werden gedaan. Voor een grote groep inwoners geeft het uitvoeren van vrijwilligerswerk zin aan het leven doordat ze betrokken raken in de maatschappij en dat is een groot pluspunt. Maar er zijn ook vrijwilligers die al zoveel hooi op de vork hebben dat ze het (bijna) niet meer aan kunnen. De gemeente moet daarom niet onnodig veel vragen van vrijwilligers. Er zijn taken die gewoon thuishoren bij professionele diensteverleners. Burgerparticipatie moet niet worden overdreven.

2: Mienskip

Dantumadiel heeft flink geïnvesteerd in grote projecten. Dit heeft mooie en goede voorzieningen opgeleverd. Bijna elk dorp heeft een MFC of dorpshuis. Behalve een aantal nog openstaande wensen vanuit de dorpen moet vanaf nu ook vooral de focus liggen op het in stand houden van die mooie voorzieningen. Vrijwilligerswerk moet door de gemeente aantrekkelijk gehouden worden en als er financiële steun nodig is, moet de gemeente die bieden.

Het gebouw van de Nije Warf is op termijn aan grote renovatie of nieuwbouw toe. Hier moet door de gemeente alvast op worden geanticipeerd.

Na de bouw van de Brede School in de Westereen en in Damwâld is ook Feanwâlden over een aantal jaren aan een brede school toe. De gemeente moet zich inzetten voor een goede samenwerking tussen de bestaande scholen in het dorp, zodat in goede harmonie een nieuwe gezamenlijke onderwijsvoorziening kan worden gebouwd. De focus moet daarbij altijd liggen op een veilige leeromgeving en een multifunctionele inrichting; koppelingen tussen onderwijs, sport en welzijn zijn van groot belang.

Voor het onderwijs in onze regio is taal een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik en behoud van de Fryske taal is van waarde voor onze cultuur, naast die van de eerste landstaal het Nederlands. Geconstateerde taalachterstanden moeten weggewerkt worden. We signaleren bij scholen dat veel kinderen uit dorpen in onze regio een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen voor Nederlandse taal. Het goed beheersen van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor het vinden en goed kunnen uitoefenen van werk. Daarom vinden wij dat naast alle extra aandacht die er al op scholen is voor Frysktalig onderwijs ook extra aandacht voor het beoefenen van Nederlandse taal moet zijn.

De gemeente Dantumadiel heeft fouten met hele grote gevolgen gemaakt bij de overdracht van het zwembad in De Westereen. Dit is ten koste gegaan van zwembad De Frosk. Dantumadeel ’82 en LLD hebben in het afgelopen jaar verschillende gesprekken gevoerd met specialisten op het gebied van bouw en exploitatie van zwembaden. We zien goede mogelijkheden om te komen tot de bouw van een nieuw zwembad. Dit moet een energieneutraal gebouw worden, omdat het zwembad dan bijna kostendekkend kan worden geëxploiteerd. Gemeentebelangen Dantumadiel maakt de bouw van een nieuw zwembad als één van haar speerpunten in de komende vier jaar, maar stelt wel als voorwaarde dat het financieel gezond geëxploiteerd kan worden.

In 2016 besloot de raad om de sportaccommodaties in Dantumadiel, zowel sportvelden als sporthallen, te privatiseren. We zien nu dat dit als verplichting naar de verenigingen wordt doorgevoerd. Dit zal uiteindelijk ten koste gaan van sport en dat mag volgens ons niet gebeuren. Het standpunt van Gemeentebelangen Dantumadiel is dat privatisering van sportvoorzieningen prima is, maar alleen als dit vrijwillig door de sportverenigingen wordt opgepakt. De sporthallen, gymzalen en sportvelden in Dantumadiel moeten veilig, hygiënisch en voldoende groot zijn, passend bij de behoeftes van de sportverenigingen zijn. Privatisering van sportaccommodaties moet een middel zijn om te verbeteren en beslist geen doel op zich.

Als er een wens voor kunstgras is, dan moet dit altijd serieus door de gemeente worden bekeken. Een voorwaarde is wel dat kunstgras geen gezondheidsrisico’s oplevert.

De inzet van beheerders van gemeentelijke sportaccommodaties moet als dat noodzakelijk is worden uitgebreid, zodat de verenigingen altijd een aanspreekpunt hebben. Het inzetten van WAJONG-ers of mensen met een beperking bij het beheer van sportaccommodaties zou uitkomst kunnen bieden.

Gemeentebelangen Dantumadiel heeft als standpunt dat we zuinig moeten zijn op onze cultuur en culturele rijkdom. De Skierstins, de Sûkerei, toneel- en muziekverenigingen moeten worden gekoesterd door het gemeentebestuur.

In 2016 is op initiatief van de coalitiepartijen FNP, CU en CDA besloten om, als de behoefte er is, in De Westereen, Feanwâlden en Damwâld noodopvang te plaatsen voor maximaal 100 asielzoekers. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat dit een veel te grote impact heeft op onze dorpen. Als de vraag weer aan de orde komt, moet gekeken worden naar zeer kleinschalige oplossingen zoals het huisvesten van statushouders in leegstaande gemeentelijke gebouwen. Door de huisvesting van statushouders worden de  asielzoekerscentra ontlast en vindt er een betere spreiding plaats, met meer kans op integratie.

Er moet dan veel aandacht zijn voor begeleiding en integratie in de samenleving. Dit levert meerwaarde op voor mensen in nood, maar uiteindelijk ook voor de leefbaarheid in onze dorpen.

De huisvesting van extra statushouders mag niet ten koste gaan van de bestaande huurwoningvoorraad in de gemeente.

3: Zorg en welzijn

Gemeenten hebben sinds 2015 de taken voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen overgenomen van de Rijksoverheid. Dit wordt ook wel decentralisatie genoemd. De reden hiervoor is geweest dat de gemeente haar inwoners goed kent, laagdrempeliger bereikbaar is en op maat en snel ouders en kinderen kan ondersteunen als er problemen dreigen te ontstaan. Preventie is beter dan zorg achteraf en dat vraagt een professionele en persoons/gezinsgerichte aanpak. Als zelfstandige gemeente moeten we er voor zorgen dat we als gemeente zelf de sturing houden op de jeugdzorg, dat professionele jeugdzorgwerkers weten wat er leeft. Dat vraagt goede kontakten met school, huisarts en consultatiebureau. Maar ook met politie en de door ons zo gewenste jeugdwerkers. En wellicht nog belangrijker: u, als inwoner, als opvoeder, als jeugdige of als mantelzorger moet altijd de gemeente kunnen bereiken met vragen en bij mogelijke problemen in eerste instantie een luisterend oor weten te vinden.

Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat er in 2018 een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd zodat duidelijk wordt waar door de decentralisatie knelpunten zijn ontstaan of zelfs onnodig geld wegvloeit. De decentralisatie van deze taken mag niet als een ordinaire bezuiniging eindigen. Daarom moet het onderzoek erop gericht zijn om op een efficiënte manier betere ondersteuning te leveren.

We zetten ons ervoor in dat inwoners die ondersteuning nodig hebben in geld of natura als een volwaardige inwoner worden gezien door de medewerkers van de gemeente. Mensen komen niet vrijwillig in een uitkeringssituatie of in een zorgbehoefte terecht. De papierwinkel die nodig is voor een aanvraag moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

De knelpunten die in Noordoost-Friesland zijn ontstaan met WMO- en leerlingenvervoer mogen nooit meer optreden. Deze kwetsbare reizigers mogen geen speelbal zijn van inkoopstrategen en grote taxiconcerns.

Als er structureel geld overblijft op de begroting van Sociaal Domein moet de gemeenteraad het beleid verruimen, zodat de beschikbare middelen voor de doelgroep worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn. Zorggeld mag niet in prestigeprojecten worden gestoken.

Drugs- en alcoholmisbruik in onze gemeente onder jongeren is een groot probleem. Zo zijn o.a. GHB, xtc, speed, hasj en heroïne voor veel jongeren geen onbekende producten en steeds vaker worden jonge kinderen dronken op straat gesignaleerd. Natuurlijk moeten de handelaren en de leveranciers hard aangepakt worden, maar het begint altijd bij de gebruiker. Goede voorlichting en de inzet van jeugdwerkers, die wijzen op de gevaren van drugs- en alcoholgebruik is waar Gemeentebelangen Dantumadiel zich sterk voor wil maken. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maak van de experimenterende jeugd geen verslaafden, met gezondheids-en geld problemen. We willen dat vooral de jeugd wordt betrokken bij de aanpak van gevaarlijk drugs- en alcoholgebruik. Goed bedoeld éénrichtingsverkeer is niet de oplossing.

Ondanks de opkrabbelende economie in Nederland zijn er in onze regio nog teveel gezinnen die kampen met een moeilijk financiële situatie. Dat kan komen doordat bedrijven in de economische crisis failliet zijn geraakt, door echtscheidingen of door andere ongelukkige omstandigheden. Gemeentebelangen Dantumadiel zet zich in voor een actief schulddienstverleningsbeleid. De gemeente moet goede en laagdrempelige ondersteuning bieden, al voor de situatie uit de hand loopt. Er moet een ruimhartig vrijstellingenbeleid komen voor gemeentelijke lasten: mensen met een minimum inkomen uit werk zijn soms financieel even slecht of slechter af dan mensen met een uitkering.

Er moeten geen drempels zijn voor kinderen en volwassenen in een financiële probleemsituatie om bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging, om mee te doen met schoolactiviteiten of zwemlessen.

De voedselbanken verrichten uitstekend werk, maar in een welvaartsmaatschappij als de onze zouden ze niet noodzakelijk moeten zijn. Wij zijn van mening dat iedere inwoner van Dantumadiel  op een volwaardige manier zou moeten kunnen leven en daar zetten wij ons dan ook voor in. Gemeentebelangen Dantumadiel streeft ernaar om de voedselbanken op termijn te kunnen sluiten.

De onderwerpen die met zorg en ondersteuning te maken hebben worden in ambtelijke taal ook wel het ‘sociaal domein’ genoemd. Voor dit hele vakgebied moet een sterke focus liggen op preventie, dus het voorkomen van probleemsituaties. De professionals die zich hiervoor vanuit de gemeente inzetten werken samen in een ‘gebiedsteam’. Signalen uit de gemeenschap maken duidelijk dat de zichtbaarheid van het gebiedsteam beter kan. Een grote blinde vlek is het internet. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat het gebiedsteam vanaf 2018 goed zichtbaar en actief betrokken moet zijn op het internet, zowel op de gemeentelijke website als op social media.

4: Economie

De Centrale As biedt onze regio een sterk verbeterd klimaat voor ondernemers. Door de goede aansluiting van Dantumadiel op de rest van het land is het voor bedrijven aantrekkelijk om hier te blijven of zich in onze regio te vestigen. Voor de ontwikkeling van terrein voor bedrijven moet in de toekomst sterk worden gestuurd op de bereikbaarheid vanaf de Centrale As. Locaties zoals Damwâld-noord, Broeksterwâld-oost, de oostkant van De Westereen en de Zwette in Feanwâlden zijn volgens Gemeentebelangen Dantumadiel uitstekende plekken om terrein voor bedrijven te ontwikkelen of uit te breiden.

De bedrijventerreinen die aanwezig zijn moeten aantrekkelijk worden gemaakt voor de ondernemers in onze gemeente maar ook voor bedrijven van buiten de regio. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat er voor ondernemers een gunstig vestigingsklimaat heerst in Dantumadiel, waarbij de lijnen kort zijn en de administratieve afhandelingen adequaat verlopen. Dat houdt ook in gunstige prijzen voor bedrijventerreinen en gunstige heffingen, zodat Dantumadiel bedrijven aantrekt.

Ook moet terrein voor bedrijven tegen de werkelijke kostprijs aangeboden worden. Gemeentebelangen Dantumadiel wil concurrerende grondprijzen, zodat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen.

De gemeente Dantumadiel moet op korte termijn in overleg met de betrokken ondernemers een nieuw beleid ontwikkelen om ambulante handel (verkoopkramen) niet te laten botsen met elkaar en met vaste winkeliers.

Na het vaststellen van het gezamenlijke inkoopbeleid met DDFK worden veel inkopen en werkzaamheden gebundeld en in grote opdrachten op de markt gebracht. Regelmatig heeft dit tot gevolg dat werkzaamheden en leveringen die prima passen bij bedrijven in onze regio, worden uitgevoerd door bedrijven vanuit het hele land. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat opdrachten van de gemeente niet onnodig worden gebundeld in een aanbesteding en dat de inkoopstrategie zoveel mogelijk gericht is op inkopen in de regio, omdat dit veel werkgelegenheid oplevert.

De aanleg van glasvezel in onze gemeente moet worden versneld. Al in 2012 is besloten dat het glasvezelnetwerk door Kabel Noord zou worden uitgerold. In de kleine dorpen is inmiddels 6 jaar later nog steeds geen glasvezel. Gemeentebelangen Dantumadiel maakt zich in de komende jaren sterk voor versneld aanleggen van het glasvezelnetwerk.

Toerisme en recreatie in Dantumadiel moeten we in de komende tijd bevorderen en beter promoten. We hebben hele mooie vaarwegen in onze prachtige gemeente en er zijn werkelijk unieke natuurgebieden. Het standpunt van Gemeentebelangen Dantumadiel is dat deze parels van onze gemeente meer nationale en internationale bekendheid moeten krijgen.

Om deze parels beter bereikbaar te maken, moeten verbindingen worden gemaakt van wandel- en fietspaden en vaarwegen. Uitbreiding van het plan Wetterwâlden en via Rinsumageast aansluiten op het súd ie project in Dokkum. De sluisjes in de vaarroute moeten eenvoudiger bedienbaar worden gemaakt.

Bij Eeltsjemar moeten volgens ons betere voorzieningen komen. Met een nieuwe aanleghaven in Feanwâlden kan de Koemarkt dienen als pleisterplaats voor het rondje Dantumadiel. Een eigen toeristisch informatiepunt zou geen overbodige luxe zijn.

Soms kunnen we met weinig middelen veen winst te behalen. Het beter inrichten en bereikbaar maken van visplekken, het realiseren van vissteigers maar ook het weghalen van overbodige paaltjes op fietsroutes zijn daar voorbeelden van. Wij gaan ons hier in de komende periode hard voor maken.

5: Wonen en omgeving

Door de ANNO-gemeenten is in 2017 een woningmarktanalyse uitgevoerd. De conclusie hiervan is dat het de bevolking in de Friese noordoosthoek na een jaar of 20 zal krimpen. Op dit moment is daar al sprake van in de dorpen boven Dokkum. Wij hebben daar in Dantumadiel voorlopig nog geen last van. Sterker nog, er is een dringende behoefte aan woningen. En als we die in Dantumadiel niet kunnen bieden, gaan mensen verhuizen naar buiten de gemeente. Dit werkt krimp in de hand en gaat uiteindelijk ten koste van de bedrijven en voorzieningen in onze dorpen. Daarom stelt gemeentebelangen Dantumadiel in de komende raadsperiode alles in het werk om in alle dorpen bouwkavels beschikbaar te houden voor de verkoop. De focus is hierbij gericht op inbreiding binnen de dorpen en sloop van oude vervallen gebouwen. Doordat bouwkavels rechtstreeks bij de gemeente kunnen worden gekocht, blijft bouwen voor veel mensen aantrekkelijker dan wanneer er een projectontwikkelaar tussen zit.

De rente is ongekend laag maar nog nooit is het zo moeilijk geweest voor starters op de woningmarkt om een betaalbare woning te vinden. Gemeentebelangen Dantumadiel heeft daar aandacht voor: aanbod van betaalbare bouwgrond, de optie om huurpacht met recht van koop te introduceren en bestaande oude (kantoor/fabrieks-) panden om te bouwen tot betaalbare woningen en betaalbare huurwoningen. De huizenmarkt kunnen wij niet beïnvloeden.

Starters op de woningmarkt moeten in onze gemeente voldoende kansen krijgen om een woning te kopen of te bouwen. Daarom moeten er altijd kavels beschikbaar zijn in de dorpen. Voor senioren moet Dantumadiel actief beleid voeren om naast Nij Tjaerda en Brugchelenkamp e.d. alternatieven te bieden. Bijvoorbeeld kangaroewonen of aanpassen van de woning naar levensloopbestendigheid. Ook moet de gemeente goede voorlichting geven aan de inwoners over het levensloopbestendig maken van hun eigen woning.

Gemeentebelangen Dantumadiel wil een ruim assortiment aan huurwoningen, zodat er voor iedere doelgroep een mogelijkheid is om zich in de gemeente te vestigen. Wij denken hierbij aan sociale huurwoningen in een lage prijsklasse met of zonder zorgpakket, maar ook aan huur woningen in het middensegment.

Huurwoningen in Dantumadiel worden over het algemeen verhuurd door coöperatie Thús wonen. We ontvangen signalen dat het huurders soms administratief onnodig moeilijk wordt gemaakt om een woning te huren. Gemeentebelangen Dantumadiel zet zich in om in alle dorpen voldoende huurwoningen beschikbaar te hebben. Als Thús wonen daar anders tegenaan kijkt, moet de gemeente Dantumadiel meerdere woningcoöperaties toelaten in de gemeente.

Het vernieuwen en duurzaam renoveren van huurwoningen is een sexy onderwerp voor wethouders en woningbouwcoöperaties die met een mooie foto in de krant willen staan. Wat vaak wordt vergeten, is dat de huur van deze woningen vaak vele malen hoger is dan de oude woning. Zolang hier geen passende oplossing voor is gevonden, moet terughoudend worden omgegaan met het vervangen van sociale huurwoningen.

De rijksoverheid heeft de regels voor (ver)bouwen in de afgelopen jaren een stuk soepeler gemaakt. Ook de gemeente Dantumadiel heeft met steun van Dantumadeel ’82 en LLD haar steentje hierin bijgedragen, door de invloed van de welstandscommissie te beperken. Een groot deel van de gemeente Dantumadiel is nu welstandsvrij. Dit levert hele mooie wijken op met een grote verscheidenheid aan nieuwbouwwoningen. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat er toch nog teveel uitzonderingen op het welstandsvrije beleid zijn, waardoor nog teveel woningen om onduidelijke redenen onder de welstandsplicht vallen. We gaan in de komende periode nog een poging doen om het welstandsbeleid te verruimen en alleen voor bedrijfsgebouwen op zichtlocaties en voor monumentale gebouwen te laten gelden.

Gemeentebelangen Dantumadiel vindt het belangrijk dat verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen en energieverbruik. We kunnen het klimaatprobleem echt niet hier in Dantumadiel oplossen maar we kunnen wel ons steentje bijdragen. Dit willen we doen door vanuit de gemeente hulp te bieden aan energiecoöperaties die vanuit de dorpen worden opgericht. Ook moet er goede voorlichting zijn voor inwoners. Vooral bij nieuw- of verbouw moet door de gemeente informatie worden verstrekt over energiezuinig of energieneutraal bouwen. Als het om (ver)bouw van gemeentelijk vastgoed gaat, moet de gemeente het goede voorbeeld geven door energiezuinig te verbouwen en energieneutraal nieuw te bouwen.

Voor alle inwoners van Dantumadiel moet duurzame energie beschikbaar komen. De gemeente moet daarom afspraken maken  met lokale ondernemers die zich met duurzame energie bezighouden om zo te zorgen dat  door gunstige financieringsafspraken investeringen in bijvoorbeeld huisisolatie en zonnecollectoren voor iedereen betaalbaar zijn. Wij zijn van mening dat daken van gemeentelijke gebouwen en parkeerplekken, ligboxenstallen en fabrieken zich goed lenen voor zonnepanelen, maar dat daar geen landbouwgrond voor moet worden opgeofferd.

Voor grote windturbines is de gemeente Dantumadiel niet geschikt. Dit moet bindend worden vertaald in de bestemmingsplannen.

De tarieven op de milieustraat rijzen soms de pan uit. Voor een kar met puin wordt al snel €40,- in rekening gebracht, wat ver boven de kostprijs ligt. Hierdoor komt veel bouw- en sloopafval zoals puin, dakleer en gips in de grijze container terecht.  Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat afval op de milieustraat gratis moet kunnen worden aangeboden door particulieren. Dit draagt sterk bij aan mogelijkheden voor recycling; op naar een circulaire economie.

6: Openbare ruimte

Het onderhoud van de wegen, bermen en bruggen in de gemeente Dantumadiel laat sterk te wensen over. Zo sterk zelfs, dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit geldt voor alle dorpen in Dantumadiel en voor het buitengebied. Gemeentebelangen Dantumadiel maakt zich sterk voor een beter maar vooral efficiënter onderhoud van de wegen. Wegen moeten niet alleen goed berijdbaar zijn, maar zijn ook een visitekaartje voor onze dorpen; ze horen volgens ons ook netjes zijn.

Belangrijke aandachtspunten zijn bijna alle doorgaande wegen in de Westereen, de weg van Rinsumageast via Damwâld en Wâlterswâld naar Driezum, de Broekloane en de Miedloane. In 2018 tot en met 2021 moet er een inhaalslag worden gemaakt om de verwaarloosde wegen aan te pakken.

De aanleg van de Centrale As levert veel voordelen op in de gemeente. De nieuwe provinciale weg is goed ingepast in de omgeving en voor de natuur zijn goede compensatiemaatregelen uitgevoerd. Er is helaas vooraf onvoldoende nagedacht over de veranderende verkeersstromen in en tussen de dorpen. Dorpsweggetjes die opeens als belangrijke toevoerweg voor de Centrale As dienen en wegen waar bijna geen gebruik meer van wordt gemaakt. Vooral voor de verkeersstructuur in De Westereen heeft dit grote gevolgen. Ook de Achterwei in Wâlterswâld en Driezum en de Dammeloane krijgen veel meer verkeer voor de kiezen. Dit levert gevaarlijke situaties op, die op de kortst mogelijke termijn moeten worden opgelost. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat de gemeente met inwoners van de dorpen in gesprek gaat om te onderzoeken waar precies de knelpunten zijn ontstaan. In 2018 moeten concrete plannen klaarliggen voor verbetering van de verkeersveiligheid. Hierbij moet speciale aandacht uitgaan naar de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Dantumadiel voert reconstructies de laatste paar jaren altijd uit volgens het shared-space principe. Dit komt neer op bizar grote pleinen, gemengde verkeersstromen (fietsers, voetgangers, auto’s etc.). Door onduidelijkheid te scheppen gaan weggebruikers langzamer rijden. Dat betekent niet direct dat het ook veiliger wordt. Soms past het shared-space principe maar soms ook beslist niet. De gemeente moet klachten van inwoners en gebruikers serieus nemen. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat in de toekomst terughoudend wordt omgegaan met het toepassen van shared-space. De herinrichting van de Haadwei die in de loop van 2018 wordt afgerond, moet een half jaar na afronding van het werk worden geëvalueerd. Het initiatief hiervoor moet liggen bij de gemeenteraad, om onafhankelijkheid te waarborgen.

De westelijke ontsluiting van de Westereen mag volgens Gemeentebelangen Dantumadiel beslist niet worden uitgevoerd volgens het plan wat bij Dantumadiel in de koelkast ligt. Er moet serieus gekeken worden naar een noordelijke ontsluiting vanaf de rotonde bij de Oostelijke rondweg naar de Centrale As. Daarnaast moet de fietsroute richting vanuit De Westereen / Feanwâlden richting Dokkum veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt. Omdat de problemen zijn ontstaan door de aanleg van een provinciale weg vinden wij dat de provincie een deel van de kosten op zich moet nemen.

Ook moet er op korte termijn meer aandacht komen voor de veiligheid rond scholen. Sommige scholen staan aan een drukke weg of er zijn gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt van de school, soms zelfs in een nieuwe situatie zoals de Westereen. Wij stellen in de komende periode voor om verkeersveilige schoolzones in te richten bij alle scholen waar dat nodig is. Er moet dan ook aandacht zijn voor het parkeren bij de school voor het halen en brengen van de kinderen.

De fietsroute tussen de Westereen en Feanwâlden richting Dokkum moet veiliger worden gemaakt.

Het zittende college van B&W heeft in de afgelopen tijd bij de provincie een sterke lobby gevoerd om de Lauwersseewei af te waarderen. Dat betekent dat de maximumsnelheid omlaag gaat en dat landbouwverkeer met het snelverkeer wordt gemengd. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dit een heel slecht plan en gaat zich inzetten om dit te keren.

Tegelijk moet wel het landbouw- en vrachtverkeer bij de school in Rinsumageast worden weggehaald. De beste oplossing hiervoor is om de parallelweg door te trekken tot de Melkemawei. Dit plan ligt al jaren op de plank. Gemeentebelangen vindt dat het zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Over het algemeen staat het openbaar groen in Dantumadiel er redelijk netjes voor. Dit moet ook zo blijven. Voor aanleg van nieuwe infrastructuur in nieuwbouwplannen en bedrijfsterreinen moet meer aandacht en ruimte zijn voor groen en water. Een goede balans tussen blauw, groen en grijs levert een veel betere kwaliteit van de openbare ruimte op. De bestaande waterpartijen in de dorpen moeten veel beter door de gemeente worden onderhouden. Beeldbepalende watergangen in bijvoorbeeld Damwâld, De Westereen en in Rinsumageast veranderen langzamerhand in vieze stinksloten. De gemeente krijgt jaarlijks geld van Wetterskip Fryslân voor het onderhoud van de watergangen. Dat geld moet worden ingezet waarvoor het bedoeld is.

Het jaarlijks onderhoud van watergangen in het buitengebied mag voor een marktconforme vergoeding aan de boeren worden overgedragen als ze dat willen.

Verpauperde en verrommelde panden vormen een steeds groter wordend probleem in Dantumadiel. Een monumentale boerderij in Wâlterswâld die half is ingestort en de oude melkfabriek in Damwâld en niet te vergeten het zwembad in de Westereen zijn hier bekende voorbeelden van. Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat de burgemeester en wethouders samen met de eigenaren van deze panden tot een oplossing komen. De gemeente moet hier ook wat voor over hebben. Komt die oplossing er niet, dan moet de gemeente in staat zijn om een verpauperd terrein te kopen en in eigen beheer op te knappen. Voor de meeste probleemgevallen liggen mooie ontwikkelkansen klaar die meerwaarde opleveren voor de dorpen. Links- of rechtsom, de verpaupering moet zo snel mogelijk worden aangepakt, desnoods met actief opkoopbeleid. De gemeente moet hierbij zelf het goede voorbeeld geven door zo snel mogelijk het Mounetilleterrein in Damwâld te ontwikkelen als woningbouwlocatie.

Voor verpaupering of verrommeling bij huurwoningen moet Thús Wonen samen met de gemeente tot een oplossing komen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

Download hier het verkiezingsprogramma 2018

DE 45 STELLINGEN VAN GEMEENTEBELANG DANTUMADIEL

 1. Het bestuur van de gemeente Dantumadiel moet beter dienstbaar zijn aan de inwoners.
 2. Het gemeentehuis in Damwâld moet blijven bestaan en in gebruik blijven als gemeentehuis. Ook als DDFK organisatie wil centraliseren.
 3. De digitale dienstverlening van de gemeente moet een stuk beter.
 4. De openingstijden van het gemeentehuis moeten worden verruimd naar minimaal 2 avondopeningen van 19:00 tot 21:00.
 5. De politie moet vaker zichtbaar aanwezig zijn op straat.
 6. De gemeenteraad moet in de komende periode veel overbodige regels schrappen.
 7. Regels die overblijven moeten beter worden gehandhaafd.
 8. De gemeente moet niet voor ondernemer of nutsbedrijf spelen. Ondernemersrisico’s horen niet bij de overheid thuis.
 9. Burgerparticipatie is goed maar moet niet worden overdreven.
 10. Dantumadiel moet in de komende jaren focussen op goed beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen.
 11. Dorpshuis de Nije Warf is binnenkort aan renovatie toe. Dantumadiel moet bijdragen aan modernisering en verduurzaming van de Nije Warf.
 12. Er is in de regio noord oost Friesland een achterstand op het gebied van Nederlandse taal bij basisschoolkinderen. De gemeente moet hier samen met andere overheden iets aan doen.
 13. Als oude schoolgebouwen aan renovatie toekomen moet zo mogelijk worden aangestuurd op nieuwbouw van een Brede School (Broeksterwâld en Feanwâlden).
 14. Als er weer vraag komt naar vluchtelingenopvang moet Dantumadiel een bijdrage leveren door extra statushouders te huisvesten met aandacht voor goede integratie in de samenleving.
 15. Dantumadiel is niet geschikt voor grootschalige (nood)opvang van vluchtelingen.
 16. Als er drempels zijn voor kinderen uit armoedegezinnen om deel te nemen aan sport of andere verenigingsactiviteiten moet de gemeente deze drempels wegnemen.
 17. Dienstverleners sociaal domein moeten online goed zichtbaar worden, ook op social media.
 18. Bedrijventerreinen in Dantumadiel moeten aantrekkelijker worden gemaakt voor ondernemers om zich te vestigen.
 19. De regels voor verkoopkramen moeten worden aangepast, zodat verkoopkramen niet meer direct vaste winkeliers of elkaar beconcurreren.
 20. Het inkoopbeleid van Dantumadiel moet gericht zijn op zo veel mogelijk regionaal inkopen.
 21. Er moeten goede verbindingen worden gemaakt tussen de bestaande wandel- en fietspaden in de gemeente.
 22. Toerisme en recreatie in Dantumadiel moeten beter worden gepromoot. Een toeristisch informatiepunt kan daaraan bijdragen.
 23. De vaarroutes die in project Wetterwâlden zijn aangelegd moeten worden uitgebreid via Rinsumageast naar de Dokkumer Ee.
 24. In alle woonkernen van de gemeente moeten altijd bouwkavels beschikbaar zijn.
 25. In de drie grotere dorpen moet de gemeente altijd kavels voor bedrijven kunnen aanbieden.
 26. Bouwkavels moeten zo veel mogelijk rechtstreeks, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar, worden uitgegeven.
 27. In Dantumadiel moet ruimte worden geboden aan een tweede woningbouwvereniging voor sociale huurwoningen.
 28. Er moet altijd voldoende aanbod van huurwoningen in lage en middelhoge prijsklasse in de dorpen zijn.
 29. De welstandsregels moeten verder worden versoepeld.
 30. De gemeente moet samen met lokale ondernemers een informatieloket voor duurzame energie opzetten.
 31. Voor grote windturbines is Dantumadiel niet geschikt. Dit moet worden vastgelegd in bestemmingsplannen.
 32. Afval moet gratis kunnen worden aangeboden op de milieustraat. Dit helpt om afval beter te scheiden.
 33. Het onderhoud van de wegen in Dantumadiel laat te wensen over en moet worden verbeterd. Er moet in 2018 en 2019 een inhaalslag worden gemaakt.
 34. De watergangen in de bebouwde kom moeten beter worden schoongehouden.
 35. De gemeente moet actieve rol spelen om verrommeling en verpaupering van panden op te lossen.
 36. Als eigenaren van vervallen panden niet willen meewerken, dan moet de gemeente een actief opkoopbeleid voeren.
 37. De verkeersknelpunten die ontstaan zijn door de aanleg van de Centrale As moeten meteen worden aangepakt.
 38. Aansluiting van De Westereen op de Centrale As moet niet via een westelijke rondweg.
 39. Er moet een oplossing worden gezocht voor het sluipverkeer door de Mieden. De oplossing moet gedragen zijn door de bevolking.
 40. Er moet een nieuw, energieneutraal, zwembad worden gebouwd in De Westereen, eventueel gekoppeld aan de sporthal.
 41. Rond scholen moet een verkeersveilige schoolzone worden ingericht als dat nodig is.
 42. De gemeente moet veel minder vaak het shared-space principe toepassen in wegreconstructies.
 43. De fietsroute Feanwâlden / De Westereen moet veel veiliger worden gemaakt.
 44. De herinrichting van de Haadwei in Damwâld moet halverwege 2018 worden geëvalueerd.
 45. De woonlasten in Dantumadiel mogen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie.

Actueel nieuws

Raadsvergaderingen

 1. Raadsvergadering (Dantumadiel)

  25 jan @ 19:00 - 23:00
 2. Agendacommissie (Dantumadiel)

  1 feb @ 19:30 - 20:30
 3. Bijeenkomsten raad Dantumadiel (o.a. Hoorzittingen)

  15 feb @ 19:30 - 20:30

WORD LID

Dorpvertegenwoordigers
Historie
Skouderklopkes
ANBI

Poll